درود

یاد کودکی ها افتادم؛ نشستم آلبوم ها رو ورق زدم... چقدر خاطره زنده شدخیال باطل!

 

به طرف میگن چرا روزه نمی گیری؟

میگه: مشکل دارم، نمیشه!

میگن: مشکلت چیه؟

میگه: گرسنه ام میشه! نیشخند

 

تا درود بعدی، خوش باشیدچشمک.